فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
تست های آنتی ژن و آنتی بادی کوید-19

 

 

تبصره:

احتمال بیمار بودن یک فرد قبل از انجام آزمایش به

شیوع بیماری و علائم بالینی مرتبط می‌شود

Pretest probability

 

False positive مثبت کاذب وقتی است که آزمایش مثبت است ولی بیمار علائم ندارد. این به حساسیت تست مرتبط است

False negative منفی کاذب وقتی است که جواب آزمایش منفی است در حالی که این بیماری وجود دارد این به ویژگی تست مرتبط است

 

sensitivity= TPTP+FN×100

 

specifity= TNTN+Fp×100

 

منفی واقعی       TN = True Negative

مثبت واقعی        TP = True positive

 

حساسیت و ویژگی‌ آزمایشات معمولاً پایدارند و به احتمالات قبل از آزمایش بستگی ندارند.

در آزمایش PCR RNA ویروس detects می‌شود و در راپید تست‌های آنتی ژنهای ویروس که بوسیله mRNA ویروس کُد شده‌اند شناسائی می‌شود.

تفسیر جوابهای بدست آمده، جواب آنتی بادی ممکن است از هفته دوم تا یکماه بعد از بیماری افزایش یابد.

IgG

بر علیه کوید 19

IgM

بر علیه کوید 19

راپید آنتی ژن

کوید 19

Acute phase فاز حاد بیماری فعال- قرنطینه اعمال شود. رعایت اصول حفاظتی و در صورت صلاحدید درمان و یا بستری در بخش کوید.

         +

         +

        +

Windows period مرحله‌ای که آلودگی با ویروس وجود دارد ولی هنوز علائم و نشانه‌ها تظاهر نکرده‌اند. یا ناقل بدون علامت یا کم علامت باشد.

         -

           -

        +

Acute phase Preپیش از حاد- ابتدای شروع فاز حاد بیماری- مراقبت و قرنطینه انجام شود کلیه اقدامات حفاظتی برای پرسنل و همراهان انجام شود.

         -

         +

        +

Recurrent phase and/or end period disease تا مدتها پس از بهبودی- هنوز ممکن است PCR  مثبت باشد ولی بیمار علائم و نشانه بیماری نداشته باشد. مرحله بهبودی- نقاهت

        +

          -

       +

Primary period and a false neg Ag and/or PCR مراحل اولیه بیماری و یا منفی کاذب بودن PCR یا راپید آنتی ژن

         -

           +

        -

Recovery and/ or Late infection- عفونت بهبود یافته و یا در گذشته عفونت داشته است

        +

           -

       -

Recovery and / or PCR / Rapid Ag False Negative مرحله بهبودی بیماری کوید 19 و یا خطای منفی کاذب PCR یا Rag

        +

        +

       -

No symptoms No disease- و اصطلاحاً پاک است از الودگی

          -

        -

        -

مرجع: National center for immunization and respiratory update sept.4.2020 disease Last

 

 

 

جدول فوق برای آزمایشات سریع در مورد ویروس کرونا SARS-nCov-2 بر اساس مطالعات و دستورالعمل‌های WHO تنظیم گردیده است. در این جدول مقایسه راپید تست‌ها با PCR بوده و ذکر شده اگرچه حساسیت PCR برای بیماریابی از حساسیت آزمایش راپید کمی بیشتر است. ولی به خاطر زمان کوتاه و عدم نیاز به تجهیزات خاص این روش در همه جا پیشنهاد می‌شود و موارد شدیداً Controversial را با RtPCR مقایسه می‌کنند و تکرار می‌نمایند.