فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
دکتر عبودی
آزمایشگاه بیمارستان شهریار شیراز