فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
تکنولوژی مدرن :
آزمايشگاه تشخیص طبی دکتر عبودی همگام با تكنولوژي و با پيشرفته ترن و مدرن ترين امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي به ارائه خدمات تشخيصي به كليه مراجعان سـرپايي و بـستري در طول شبانه روز مي پردازد. در اين آزمايشگاه بخش هاي بيوشيمي، هماتولوژي، هورمون شناسي، ميكروب شناسي و پاتولوژي فعاليت شبانه روز دارند.